นักเรียนลงทะเบียน
ข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียน

กรุณากรอกเลขประจำตัวนักเรียนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก.

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก.

กรุณาเลือกคำนำหน้าชื่อ

กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกนามสกุล

กรุณากรอกชื่อภาษาอังกฤษ

กรุณากรอกนามสกุลภาษาอังกฤษ

ชาย หญิง กรุณาเลือกเพศ

กรุณากรอกสัญชาติ

กรุณากรอกเชื้อชาติ

พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ศานาอื่นๆ กรุณาเลือกศาสนา

A B O AB กรุณาเลือกกรุ๊ปเลือด

กรุณาเลือกจังหวัดที่เกิด

ให้เลือกพ.ศ.เกิดก่อน จากนั้นเลือกเดือนและคลิกวันที่ต้องการ เลือกวันเกิด

กรุณาเลือกระดับชั้นเรียน

ตัวอย่าง ถ้าเรียนอยู่ ม. 1/10 พิมพ์ 10 อย่างเดียว กรุณากรอกห้องห้องกรอกเฉพาะตัวเลข

ถ้าไม่มีอีเมลให้กรอก student@um.ac.th แทน กรุณากรอกอีเมลล์รูปแบบอีเมลล์ไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกเบอร์มือถือกรุณากรอกเบอร์มือถือ์ให้ถูกต้อง

ไฟล์ไม่เกิน 5 MB กรุณาเลือกรูป

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

พิมพ์รหัสประจำบ้านและบ้านเลขที่ ดูในทะเบียนบ้าน
หมู่ที่ ซอย(ถ้ามี) กรุณากรอกที่อยู่

กรุณาเลือกจังหวัด

กรุณาเลือกอำเภอ

กรุณาเลือกตำบล

กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์กรอกเฉพาะตัวเลขรหัสไปรษณีย์ 5 ตัวรหัสไปรษณีย์ 5 ตัว

ที่อยู่ปัจจุบัน

ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ไม่ใช่

กรุณาลักษณะที่อยู่อาศัย

พิมพ์รหัสประจำบ้านและบ้านเลขที่ ดูในทะเบียนบ้าน
หมู่ที่ ซอย(ถ้ามี)กรุณากรอกที่อยู่

กรุณาเลือกจังหวัด

กรุณาเลือกอำเภอ

กรุณาเลือกตำบล

กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์กรอกเฉพาะตัวเลขรหัสไปรษณีย์ 5 ตัวรหัสไปรษณีย์ 5 ตัว

กรุณาเลือกละติจูด

กรุณาเลือกลองจิจูด

รายละเอียดนักเรียน

กรุณาเลือกการเดินทางมาโรงเรียน

(นาที) กรุณากรอกเวลาในการเดินทาง

กิโลเมตร กรุณากรอกระยะทางในการเดินทาง

กรุณากรอกเงินที่นำมาโรงเรียนแต่ละวัน้

กรุณาเลือกสุขภาพ

(กิโลกรัม) กรุณากรอกน้ำหนัก

(เซ็นติเมตร) กรุณากรอกส่วนสูง

โรงเรียนเดิม

กรุณากรอกโรงเรียนเดิม(กรอกเฉพาะชื่อโรงเรียน ไม่ต้องมีคำว่าโรงเรียนนำหน้า)

กรุณาเลือกจังหวัด

กรุณาเลือกอำเภอ

ครอบครัว

กรุณาเลือกสถานภาพ

(คน) ถ้าไม่มีกรุณากรอก 0 กรุณากรอกจำนวนพี่ชาย

(คน)ถ้าไม่มีกรุณากรอก 0กรุณากรอกจำนวนมีน้องชาย

(คน) ถ้าไม่มีกรุณากรอก 0 กรุณากรอกจำนวนพี่สาว

(คน)ถ้าไม่มีกรุณากรอก 0กรุณากรอกจำนวนมีน้องสาว

กรุณากรอกลำดับที่

ข้อมูลบิดา

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก.

กรุณากรอกชื่อบิดา

กรุณากรอกนามสกุลบิดา

กรุณาเลือกระดับการศึกษา

กรุณาเลือกอาชีพ

กรุณากรอกรายได้

กรุณากรอกสถานที่ทำงาน

กรุณากรอกเบอร์มือถือกรุณากรอกเบอร์มือถือ์ให้ถูกต้อง

A B O AB

ข้อมูลมารดา

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก.

กรุณากรอกชื่อมารดา

กรุณากรอกนามสกุลมารดา

กรุณาเลือกระดับการศึกษา

กรุณาเลือกอาชีพ

กรุณากรอกรายได้

กรุณากรอกสถานที่ทำงาน

กรุณากรอกเบอร์มือถือกรุณากรอกเบอร์มือถือ์ให้ถูกต้อง

A B O AB กรุณาเลือกกรุ๊ปเลือด

ข้อมูลผู้ปกครอง

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก.

กรุณากรอกชื่อผู้ปกครอง

กรุณากรอกนามสกุลผู้ปกครอง

กรุณาเลือกระดับการศึกษา

กรุณาเลือกอาชีพ

กรุณากรอกรายได้

กรุณากรอกสถานที่ทำงาน

A B O AB กรุณาเลือกกรุ๊ปเลือด

กรุณากรอกเบอร์มือถือกรุณากรอกเบอร์มือถือ์ให้ถูกต้อง

ความเกี่ยวข้องของผู้ปกครองกับนักเรียน

หากมองตัวอักษรไม่ชัดให้คลิกที่รูปลูกศรสีฟ้า

ตัวอักษร 4 ตัว ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ไม่ต้องเว้นวรรค ตรวจให้แน่ใจว่าพิมพ์ถูกต้องหากใส่ผิดท่านจะต้องกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด กรุณากรอกตัวอักษรที่ท่านเห็นด้านบน